Річний звіт директора

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Відповідно до ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ про порядок звітування керівників загальноосвітніх закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178 директор школи прозвітував про свою діяльність протягом 2017 – 2018 навчального року.

         Забезпечено стабільне функціонування навчального закладу протягом навчального року. 32 випускники 9 –го класу,  успішно закінчили школу, 17 з яких  продовжать навчання у 10 класі, 15 – у ВНЗ I-II рівня акредитації, інших навчальних закладах міста.

 Забезпечено  виконання Типових навчальних планів, за якими працювала школа, зокрема: Типових навчальних планів початкової школи, затверджених наказом МОН молодь спорту України від 10.06.2011р. №572 із змінами згідно наказу МОН України від 16.04.2014р. №460; Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів  II ступеня, затвердженого наказом МОН молодь спорту України від 03.04.2012 №409, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 12.12.2014 №1465; Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66; Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів III ступеню, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами , внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657

Варіативна частина складає 31,5 години, що дає можливість учням у засвоєнні додатково знань з природничо – математичного циклу, основ психології, сімейних цінностей та історії України.

      Навчально – виховна робота:

Протягом 2017-2018 навчального року вчителі початкових класів працювали творчо, наполегливо, ефективно та результативно. Кожного педагога хвилювало питання, як зробити навчання цікавим.   Проскуріна В.О., Безкровна І.М., Булана І.В., Новікова Н.Л. своє завдання як педагога вбачали в тому, щоб розвинути інтелектуальні здібності своїх учнів, підтримати їхнє бажання вчитися, допомогти дітям досягти успіху. Кожен урок, проведений вчителями – це цікава подорож з дітьми у світ науки, це і гра, і пізнання нового, і радість творчого пошуку. Уроки вчителів  відзначалися логічною завершеністю, умотивованістю, оптимальністю вибору форм і методів роботи. Особливо багато уваги педагоги приділяли  посиленню ролі самостійної практичної і розумової пізнавальної діяльності, розвитку навичок самоконтролю в процесі цілеспрямованого пошуку знань. Учителі застосовували ігрові ситуації,головоломки, ребуси, логічні задачі, завдання на кмітливість, здогадку, тощо . Щоб дітям було цікаво навчатися, педагоги вибирали різні форми і методи ведення уроку - це і урок-екскурсія, урок-гра, урок-казка,  урок-подорож, урок-вікторина, урок-змагання...

      Всі учні початкових класів взяли активну участь у проведенні «Тижня початкової школи», який проходив у жовтні 2017  року під девізом: Кожен день у нас цікавий, веселий, плідний і яскравий.

 Робота була спланована так, щоб заходи охоплювали різні сфери діяльності вчителів та учнів, були цікавими, корисними, сприяли інтелектуальному та творчому розвитку учнів.

      Учителі суспільно-гуманітарного циклу наполегливо працювали над реалізацією завдань Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. В практичній діяльності використовували компетентнісно-діяльнісний підхід до навчання учнів, методологію комп’ютерного навчання як моделювання креативно-пізнавальної діяльності в освітньому процесі, продуктивні технології та  інтерактивні техніки, спрямовані на розвиток креативного потенціалу особистості учня, підвищення ефективності та якості освіти. Особливу увагу педагоги приділяли підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів.

     Легко увійшли у практику вчителів - філологів прийоми гронування, складання асоціативних кущів, партитури твору, портретних колажів, проведення диктантів попурі та ін.

    В листопаді 2017 року проведено учителями  суспільно – гуманітарного циклу  майстер - клас    з використанням інтерактивних технологій, мультимедійних  презентацій , фото сюжетів, відеороликів, театралізації, ігрових та святкових моментів.

     Учителями-словесниками успішно було організовано інноваційні підходи як в урочній , так і в позакласній роботі, зокрема у відзначенні Шевченківських днів:

-         поетично-пісенний марафон

-         поетична скринька-ярмарок поезій з «Кобзаря»

-         Шевченківський квест

-         Флешмоб

-         презентація Шевченківської фотозони «Завітайте до Кобзаря»

          Вчителі природничо – математичного циклу постійно знаходилися в активному пошуку, підвищували свій професійний рівень, розширювали фахову компетентність, розвивали творчі здібності учнів. . Робота педагогів була спрямована на створення позитивного мікроклімату «ситуації успіху», взаємозв’язку «учитель – учень»,  використання інформаційних технології, як засобу підвищення результативності та ефективності навчального процесу.

    Самодостатніми та ініціативними з-поміж інших є  Абрамова Н.В., Борисенко М.М., Соколова Е.Т. Це висококласні фахівці, які глибоко знають свій предмет, володіють різноманітними методами і прийомами навчання, чутливо реагують на виклики часу, їм властивий високий рівень самоорганізації та самодисципліни, бачення близьких і далеких освітніх перспектив виховання дітей. Підвищення якості та результативності уроку через ефективне впровадження інформаційних, мультимедійних та інших інноваційних технологій у навчальний процес - головне завдання, над яким наполегливо працювали   педагоги.

         Відповідно до плану роботи школи, з метою підвищення організації освітнього  процесу, підготовки випускників до ЗНО адміністрацією було проаналізовано результати навчальних досягнень учнів у 2017-2018 навчальному  році.

 Рівень якості навчальних досягнень учнів у порівнянні з відповідним періодом минулого року залишається стабільним. Цьому сприяло оновлення навчальних програм з предметів для учнів 5-9 класів у 2017 році, застосування компетентнісного та інтегрованого підходів у викладання, інноваційних технологій навчання. Але, на жаль , знизився високий рівень компетентності учнів.  Основними причинами зниження показників є недостатня сформованість мотивації учнів до навчання, самостійного пошуку знань, не забезпечується у повній мірі диференційований підхід до навчання та залучення учнів до позакласної роботи з предметів. Необхідно сконцентрувати увагу вчителів на підвищенні ефективності викладання предметів, ретельній координації  обсягу домашніх завдань, ранньому виявленні причин відставання окремих учнів,  забезпеченні єдності дій всього педагогічного колективу щодо попередження неуспішності школярів та підвищення рівня навчальної компетентності учнів.

 

За підсумками  навчального року з 279 учнів 1-11 класів:

- 30 учнів 1-го класу вербально оцінені;

- 249 учнів 2-11 класів атестовані;

Нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення у

навчанні»  - 13 ;

Методична робота

Методична робота у  2017-2018 н. р. велася за такими формами:

- індивідуальні форми роботи: самоосвітні програми педагогів, наставництво, методичні консультації, співбесіди;

- групові форми роботи: методичні об’єднання, школа молодого вчителя;

 

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів,   керівників гуртків. При визначенні змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу.

          Провідною формою методичної роботи у школі є методичні об’єднання. Робота об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Вони спрямовують роботу на забезпечення потреб вчителя, надають їм реальну допомогу. Кожне з методичних об’єднань провело 5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами. Усі засідання ШМО були чітко продумані та охоплювали різні аспекти розвитку освіти та проблеми сьогодення.

Протягом року у школі працювало такі методичні об’єднання:

-         ШМО вчителів початкових класів;

-         ШМО вчителів суспільно-гуманітарного напрямку;

-          ШМО вчителів природничо-математичного напрямку;

-         ШМО вихователів.

На засідання методичних об’єднань обговорювались 10 ключових компетентностей нової української школи, визначені МОН України.

Робота шкільних методичних об’єднань здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою, теорія поєднувалася з практичною діяльністю, реалізовувалися міжпредметні зв’язки. Переважно використовувалися такі форми роботи: взаємовідвідування уроків і позаурочних заходів, семінари, проведення предметних тижнів, тренінгів, дискусій. Великої уваги надавали спільній роботі з батьками, реалізації наступності між дошкільною освітою та початковою школою, початковою та середньою ланками.

 Кожним шкільним методичним об’єднанням були проведені відкриті уроки або позаурочні заходи за методичною темою. Упродовж навчального року всіма методичними об’єднаннями були проведені предметні тижні, під час яких організовуються конкурси, вікторини, виставки учнівських робіт, учні знайомляться з науково-популярною літературою, розширюють свої знання з даного предмета.

Вивчення результативності роботи методичних об’єднань виявило, що методична робота проводилася на достатньому рівні. Всі методичні підструктури основною метою своєї роботи ставили реалізацію загальношкільної науково-методичної проблеми, з урахуванням особливостей методичної підструктури. Річні робочі плани в цілому виконані.

 Виховна робота:

      Виховна робота в 2017-2018навчальному році спиралась на методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році  та нормативно – правову базу з питань  виховної роботи, а  саме: Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини»,  «Декларацію прав дитини». 

     Завдання виховного процесу були спрямовані на виконання основної мети виховної роботи у школі, а саме – виховування учня активним, свідомим громадянином незалежної держави, формування здатності до адаптації у суспільному житті.

     Виховна робота проводилась за календарним планом, який  складався з  окремих місячників, кожен з яких мав конкретну  мету, завдання, зміст, методи та форми, необхідні для розвитку особистості й досягнення визначених позитивних результатів і охоплював всі напрями виховання: громадянське, національно - патріотичне, правове, превентивне, морально-етичне, естетичне, екологічне, сімейно-родинне.

      Реалізацію найважливішого завдання сучасної школи - виховання свідомого й активного громадянина України виконує громадянське виховання, яке носить послідовний характер і здійснюється комплексно через навчальний процес, позакласну роботу , а також роботу органів учнівського самоврядування. За основу цього напрямку роботи була взята Концепція громадянської освіти та виховання в Україні. Громадянські якості вихованців формувались в процесі безпосередньої участі дітей у виховних заходах, які носять різноманітний характер: класна година «Ми прогнозуємо своє завтра», дискусія «Учнівське самоврядування-інструмент для власного розвитку», виховні години «Патріотизм – нагальна потреба України й кожного українця», диспут «Що таке громадянська зрiлiсть?», анкетування учнів «Моя громадська позиція», агітпрезентація «Стань лідером! Приєднуйся до нас!», вибори органів класного та шкільного самоврядування.

     Підвищенню рівня громадянської відповідальності учнів  сприяла робота дитячої організації «Лідер».  Структурно самоврядування представлене як на рівні школи, так і на рівні класних колективів. Шкільний парламент складається з президента та кабінету міністрів із 7 міністерств

 Учнівське самоврядування забезпечувало  комплексний виховний вплив на школярів шляхом залучення їх до усвідомленої й систематичної участі  у вирішенні важливих  питань класного та шкільного життя.

    Одним із головних напрямків виховання є національно-патріотичне виховання. За основу цього напрямку роботи була взята Концепція  національно-патріотичного виховання дітей та молоді. В цьому напрямку зусилля педагогів були спрямовані на реалізацію заходів  щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, прищеплення гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Так, у всіх класах були обов'язковими години народознавства, виховні години, на яких вивчалися народні традиції, звичаї та обряди українського народу, символи, обереги України, основні закони нашої держави. Цей напрямок також знайшов відображення у проведенні заходів, присвячених Дню визволення України та міста Дніпро від німецько-фашистських загарбників, Дню Перемоги над нацизмом, Дню Соборності України, Дню Збройних Сил України,Дню Українського козацтва, Дню захисника України, Дню української писемності і мови "Велич та краса нашої мови", Міжнародному дню рідної мови, Шевченківським дням «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття» тощо. Учні брали активну участь у заходах національної тематики: кулінарні бої "Ну-мо, дівчата!" (національна кухня), фотовітрина "Мандруємо Україною", свято Масляної, свято Великодня, обласне спортивне дитяче свято "Козацькі розваги", виховний захід "Я пишаюся, що розмовляю українською!", заочна подорож містами України "Люби та знай свій рідний край!", віртуальні екскурсії історико-краєзнавчими музеями України, історична гра-вікторина "Що ти знаєш про Україну?" 

           Діючим центром національного виховання учнів є кімната народознавства, де відбувається формування національної свідомості, поглиблення знань з історії України,

свого міста, любові до рідної землі. В рамках національного виховання  в стінах кімнати традиційно проходить декада народознавства, а також нестандартні заходи та національні свята

      Велике значення в національно-патріотичному вихованні має екскурсійна діяльність. Завдяки екскурсіям по рідному місту,  до Запоріжжя на острів Хортиця ,до музею воїнів АТО наші вихованці ознайомились з історією, місцями бойової слави свого народу.

    Важливим компонентом виховної системи школи є правове виховання. Крім традиційних форм роботи, на яких, безперечно, відбувається ознайомлення учнів з юридичними термінами, обговорення прав та обов’язків дитини, нормативно-правових документів тощо, у систему виховної роботи з правового виховання впроваджувались інформаційно-масові та діяльнісна - практичні форми роботи: акція «16 днів проти насилля», конкурс  соціальних реклам «Наше право на захист від насильства та жорстокості»,  конференція «Взаємозв’язок  права і моралі. Як вони допомагають один одному?», День прав людини, правова година   «Захист прав дітей у нашій державі»  (сторінками «Конвенції про права дитини»), аукціон «Паралель між правами та обов’язками», зустріч з працівниками сектору молодіжної превенції з метою попередження правопорушень серед неповнолітніх, інформаційний пресс – калейдоскоп «Права дитини» (презентації старших учнів для молодших), які спрямовувалися на формування в учнів правової свідомості, вироблення навичок і потреб активної правомірної поведінки, виховання поваги до закону, профілактики правопорушень.

     Координатором спільної роботи є шкільна Рада профілактики правопорушень. На засіданнях Ради профілактики розглядалися питання порушення дисципліни окремими

учнями, випадки пропусків уроків без поважної причини, невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню дітей тощо. Щороку при  плануванні роботи з правової

соціалізації складаються та утверджуються  плани спільної діяльності із управлінням-службою у справах дітей Амур - Нижньодніпровської районної у місті Дніпро ради та

сектором молодіжної превенції АНД ВПГУНП України в Дніпропетровській області  щодо попередження   правопорушень та злочинності серед учнів.

     У закладі заведений банк даних та облік дітей, які мають девіантну поведінку, потребують соціального захисту, постійної уваги з боку педагогів, психолога та соціального педагога. З цими учнями протягом року проводилась  психолого-педагогічна корекційна робота. Ефективність даної роботи підтверджує факт відсутності  дітей, що перебувають на обліку у кримінальній міліції. На початку року  складено соціальні паспорти класів, школи, вивчено рівень вихованості учнів, рівень задіяності вихованців  у шкільних гуртках, позашкільних закладах.

  Протягом року педагоги закладу систематично впроваджували систему просвітницьких та профілактичних дій з превентивного виховання, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки та протиправних діянь. Агітафіша    « Наш рецепт здоров’я», бліц - інтерв’ю «Спосіб життя, який обираєш ти»,  інтерактиве заняття «Особливості впливу слабоалкогольних, тонізуючих напоїв та тютюнопалінням на здоров’я підлітків. Безпосередні та віддалені наслідки» із запрошенням лікаря-нарколога та психолога обласного наркодиспансеру, участь у пілотному проекті програми «Сексуальна просвіта», урок-агітація «За вільну від тютюнового диму планету», інтелектуальна гра «Що я знаю про СНІД?», круглий стіл для учнів старших «Молодь за здорове майбутнє», брейн – ринг «Проінформований-значить захищений», обговорення «Підліткова  агресія. ЇЇ причини і наслідки» тощо мали за мету формування позитивної мотивації до ведення здорового способу життя, забезпечення правомірної поведінки.  

                                                    Екологічне виховання  передбачало    реалізацію    заходів, спрямованих на забезпечення   підростаючого покоління    знаннями   про   взаємозв'язок   природи   і суспільства, зрозуміння  багатогранного значення природи,  виховання  ціннісного ставлення до природи, активності щодо її охорони,  формування  екологічної культури вихованців. У школі відбулись заходи за різними формами: конкурс малюнків «Ми на варті природи», екологічна фотовітрина «Який дім обереш ти?» (найчистіші та найзабрудненіші місця рідного місця), конкурс на найкраще  видання екофлаєра «Раціональне використання сміття», виховні години «Живе обличчя моєї  Землі»,

 «У Чорнобиля немає часу»,    фотовиставка «Фантазія природи», казкова вистава «Без води немає життя», акція «Залиш в природі слід», випуск агітаційних буклетів «Увійди в природу другом!», дискусійний клуб «Екопроблеми рідного міста», літературно-екологічна година «Душа природи чуйна і ласкава».

  Школа – це простір життя дитини, простір можливостей і реалізації духовних потреб й інтересів, культури життя і самовизначення, тому вважаємо, що важлива роль у вихованні в учнів естетичних смаків, розвитку індивідуальних та творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позаурочний  час, яка спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей.  Естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні загальношкільних заходів (свято   Першого дзвоника, День народження школи, День вчителя, новорічні свята, свято 8 Березня, Свято останнього дзвоника, виставки творчих робіт вихованців та їх родин, персональні виставки учнів, презентація дитячих віршів, виставка-конкурс малюнків «Юний художник») та участі у конкурсах і фестивалях обласного рівня (конкурс «Новорічна казка», фестиваль дитячої творчості «Повір у себе», виставка творчих робіт до Міжнародного дня інваліда).

          У процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості, незамінну роль відіграють шкільні гуртки. З метою розвитку творчих нахилів та здібностей, самовизначенню особистості дитини у школі організовано роботу гуртків за інтересами. У 2017-2018 навчальному році у школі працювало 6 гуртків:

 

    хореографічний гурток «Алегро» (керівник Шайкіна Л. В.)

                                             

гурток  малювання   «Веселі акварелі» (керівник ЗінченкоМ. В.)

    

   вокальний гурток «Срібний дзвіночок» (керівник Доценко І.В.)

      

гурток рукоділля «Фантазія» (керівник Лобенко О.Л.)

 

    гурток ракетомоделювання "Юний моделіст" (керівник Митрохов С.О.)

    фотогурток «Фотомайстер» (керівник Гостищев  В. В.).

        Учні нашої школи мають можливість обрати для себе той напрям, який їм найбільше до вподоби. Гуртки відіграють незамінну роль у процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості, допомагають будь-якій дитині знайти собі справу до душі, реалізовувати творчий потенціал. Крім цього гурткова робота дає змогу учням тісніше спілкуватися один з одним, маючи спільні інтереси, а також духовну потребу в обміні позитивними емоціями. Шкільні гуртки відвідувало 105  учнів, що становить 39 % від загальної кількості вихованців.

    Вихованці школи завжди є активними учасниками різноманітних змагань, фестивалів та виставок дитячої творчості обласного рівня, де їх роботи знаходять незмінне визнання і високу оцінку:

 

2017 - 2018

Обласний огляд декоративно-прикладного мистецтва, присвячений Міжнародному дню інвалідів

7 чол.

Переможці

Обласний конкурс « Новорічна казка»

9 чол.

Лауреати

Обласне спортивне дитяче свято

 «Козацькі розваги»

8 чол.

Переможці

Обласний фестиваль « Повір у себе»

14 чол.

Переможці

Обласні змагання учнівської молоді

з ракетомодельного спорту та юних ракетомоделістів

6 чол.

3 переможця з команди в особистій першості

Всеукраїнські змагання учнівської молоді  з ракетомодельного спорту та юних ракетомоделістів

1 чол.

Козак Юрій І місце в особистій першості в класі «Планета «В»»,

ІІІ місце в команді

 

 

         Важливе значення у вихованні особистості належить інноваційним  формам роботи, однією з яких стало створення та діяльність в нашому навчальному закладі  шкільного соціально – психологічного театру «Шанс», якому в квітні виповнилося 5 років .        

 Учасниками соціально – психологічного театру  є діти різних соціальних категорій. Театр став для них майданчиком не лише для прояву та розвитку акторських здібностей, а й для роботи з власними емоціями, комплексами, для вирішення важливих психологічних та особистісних питань. Окрім того учні мають змогу підбирати тематики вистав, готувати хореографічні та вокальні композиції, добирати музичний супровід та костюми, виготовляти декорації та реквізит.

 Театр «Шанс» не має постійного акторського складу. Таку тактику обрано для того, щоб якомога більше учнів залучити до участі в ньому. Театр став невід’ємною частиною профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя у школі. Щорічно до  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом,  під час проведення акції «16 днів проти насильства» та місячників правового, превентивного та екологічного  виховання  відбуваються  виступи  театру «Шанс».

      Важливим чинником виховної роботи є тісний зв'язок із батьками. Актуальною залишилась систематична й послідовна педагогізація батьківської громадськості, оскільки члени сім’ї – це перші вихователі дитини. Цілеспрямована робота проводилась щонайменше у двох напрямах: педагогічна просвіта батьків з використанням сучасних форм і методів та активне залучення їх до виховної роботи, підвищення ваги виховної функції сім'ї і підняття її авторитету.  У практиці прослідковувалася  єдність шкільного та родинного впливу на особистість дитини.

 Співпраця педагогічного колективу та батьків відбувалася завдяки використанню як традиційних, так і нетрадиційних форм і методів роботи, а саме: зустрічі за «круглим столом», педагогічні та психологічні консультації, батьківський всеобуч, знайомство з новинками педагогічної літератури для батьків, моделювання педагогічних ситуацій, перегляд презентацій з питань виховання.

   Зміцнення та модернізація матеріально – технічної бази навчального закладу:

Протягом навчального року забезпечено використання ІКТ у навчальному процесі. В процесі оздоровлення учнів та працівників закладу було використано у повному обсязі всю наявну матеріально – технічну базу медичного блоку. На початку навчального року проведено технічну профілактику комп’ютерної та медичної техніки, оновлено програмне забезпечення. Проведено технічне випробування спортивного обладнання та обладнання дитячого майданчика. Здійснено повірку лічильників електро – водо – тепло постачання. За рахунок спонсорської допомоги поліпшено матеріально – технічну базу закладу.

        Додаткові джерела фінансування:

Спонсорська допомога на придбання необхідних для навчально – виховного процесу книг для шкільної бібліотеки,  ПК для бухгалтерії   склала 7889 грн. Проведено поточний ремонт класів, приміщень школи із залученням різних джерел фінансування.

    Забезпечення кадрами:

Навчальний заклад забезпечено педагогічними кадрами та медичним та технічним персоналом у повному обсязі.

У минулому навчальному році освітню діяльність забезпечували 46 педагогів, які мають вищу та 1 кваліфікаційну категорію – 30, звання «Учитель – методист»,  «Вихователь – методист», «Відмінник освіти»,  «Старший вчитель»,  «Практичний психолог – методист», нагрудні знака «А.С.Макаренко» та «В. О. Сухомлинський» - 13. Грамотою Верховної Ради України – 2.

Здоров’ям дітей опікуються наші медичні працівники – кардіолог, педіатр, лікар функціональної діагностики, всі мають вищу категорію та медсестри.

 Протягом 2017- 2018 навчального року медичними працівниками проводилась  робота за наступними напрямками:

1.     Робота по підвищенню кваліфікації .

2.     Організація та проведення амбулаторного консультативного прийому та надання невідкладної допомоги учням школи .

3.     Організація та проведення диспансеризації дітей з наступним обстеженням,  відповідно виявленої патології .

4.     Проведення оздоровчих заходів з використанням наявного фізіотерапевтичного, бальнеологічного обладнання, медикаментозної терапії, масажу та лікувальної фізкультури.

5.     Організація та проведення імунопрофілактичної роботи відповідно чинних наказів МОЗ України.

6.     Організація протитуберкульозної роботи та взаємодія з районною фтизіатричною службою.

7.     Організація та проведення протиепідемічних заходів в предепідемічний та епідемічний періоди сезонного підйому захворюваності на ГРВІ та грип.

8.              8. Організація та проведення протипедикульозної роботи серед дітей.

9.     Контроль за організацією харчування  та питного режиму в школі.

10.                       Організація та контроль за дотриманням санітарних норм , протиепідемічного та дезінфекційного режимів.

11.                        Проведення санітарно – освітньої та роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків, пропаганда здорового засобу життя.

12.                       Ведення медичної документації та періодичної звітності відповідно затверджених МОЗ України форм , вимог місцевих керуючих органів та адміністрації школи. 

 

Організація та проведення амбулаторного консультативного прийому та надання невідкладної допомоги учням школи .

 

          Протягом учбового року  в медичному блоці  щоденно проводився амбулаторний прийом дітей. Зареєстровано 2340   звернень дітей за медичною допомогою в медичний кабінет (1268 в 2017 році та 1072 в 2018 році),  з них  48 % (1123  ) оглянуті лікарем. Причинами звернень до медичного кабінету є:

 - отримання консультацій з медичних питань 864 звернень – 37%

- симптоматичні скарги на фоні хронічних захворювань 1216 звернень -52%

- гострі захворювання 89 звернень – 3,8%

- кровотечі , рани, опіки  61звернення – 2,6%

- отримання довідок та медичних документів – 110 - 4,7%

Невідкладна допомога надавалась всім дітям  по показанням в передбаченому стандартами обсязі. Щоденно лікарем проводилась диференційна діагностика найбільш розповсюджених захворювань та патологічних станів. Під динамічним спостереженням медичних працівників до приходу батьків перебувало  109  дітей з лихоманкою та зі скаргами на болі різного походження.

Протягом учбового року з приводу дрібних тілесних ушкоджень , забиття, подряпин, розтягнень м’язів звернулося  148 дітей, після надання первинної допомоги, були направлені до лікарів спеціалістів за місцем мешкання на консультативний огляд та лікування.     Протягом учбового року всі діти  двічі планово оглянуті лікарем педіатром (572 оглядів) , за індивідуальним планом (2- 4 рази) оглядались кардіологом дитячим (468 оглядів),  оглянуті лікарем стоматологом дитячим (264 оглядів), санація зубів проведена 32 дітям , лікарем функціональної діагностики проведено за учбовий рік 246   ЕКГ обстежень.  

Організація та проведення диспансеризації дітей з наступним обстеженням,  відповідно виявленої патології .

 

         Відповідно наказу Мін. освіти і науки України №363 від 12.06.2003 року « Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат» диспансеризація дітей  школи інтернату повинна проводитися двічі на рік.

             Перший плановий огляд дітей за участю лікарів спеціалістів проведений в липні – серпні 2017 року за місцем мешкання у супроводі батьків.

            Другий плановий  медичний диспансерний огляд проведено в березні 2018 року на базі школи-інтернату за участю лікарів спеціалістів КЗ «ДЦПМСД №8» хірурга, офтальмолога та отоларинголога. Відсутні в школі під час поглибленого огляду діти,  були направлені до лікарів спеціалістів за місцем мешкання, результати огляду були  надані в медичний кабінет. За результатами диспансеризації дітям призначені додаткові обстеження та лікування. Медичними працівниками школи проведено скрінінгове визначення гостроти зору дітям за допомогою таблиць Сіверцева, планова антропометрія, вимірювання артеріального тиску та пульсоксіметрія. Протягом диспансеризації в березні оглянуто 247 дітей, що становить 91% від всіх учнів школи. Діти , які не відвідували школу на період диспансеризації, направлені на медичний огляд лікарів спеціалістів в медичні заклади за місцем мешкання та надали довідки про проведений огляд в медичний кабінет.

      За результатами диспансеризації всього виявлено патології 752 випадків, що становить 276% на 100 учнів, в тому числі вперше виявлено 64 нозологічних одиниць, всі вперше виявлені захворювання взяті на диспансерний облік , діти направлені на дообстеження та консультацію лікарів спеціалістів за профілем захворювання.

      В структурі вперше виявлених захворювань у дітей :

Патологія ока зі зниженням гостроти зору – 32 осіб

Патологія опорно рухомого апарату – 15 осіб

Хірургічна патологія – 9  осіб

Патологія отоларингологічна – 8 осіб

      Зважаючи на профіль санаторного загальноосвітнього закладу в школі інтернаті №4 перебувають всі діти з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи.

       В структурі диспансерної кардіологічної групи наявні наступні нозологічні форми:

Вроджені вади розвитку серця – 51 дітей

Вторинні кардіоміопатії – 196 дітей

Вегетативні дисфункції – 31 дітей

Вегето-судинна дистонія – 32 дітей

МАРС ( малі аномалії розвитку серцево-судинної системи) – 126 дитини

    В структурі диспансерної групи у порівнянні з показниками попереднього навчального року відмічається підвищення числа дітей з органічною патологією серцево-судинної системи – вроджених вад серця.

    В структурі диспансерної групи  2017-2018 року  відсутні такі життєво значущі захворювання, як ревматизм та міокардит, які були наявні в 2013- 2014 році.

    В структурі супутніх захворювань у дітей в 2017 році:

Хронічні тонзиліти – 143 дітей

Захворювання ш.к.т. –100  дітей

Захворювання нирок –17 дітей

Захворювання очей зі зниженням гостроти зору –48 дитина

Захворювання органів дихання – 23 дітей

   в тому числі БА - 4 дітей

Захворювання опорно-рухомого апарату – 161 дитина

   в тому числі сколіози – 53 дітей

Хірургічна патологія – 15  дітей

Захворювання нервової системи -31 дитина

Ендокринологічна патологія –18 дітей.

 

    В 2017-2018 навчальному році у порівнянні з показниками  попереднього року спостерігається підвищення числа таких значущих фонових захворювань , як хронічні тонзиліти , захворювання шлунково - кишкового тракту , захворювання нирок,  ендокринологічні захворювання.

 

    Відмічається збільшення числа патології органів зору та порушень постави, зменшення неврологічної патології.

    В 2017 - 2018 навчальному році в школі -  інтернаті перебувало 31 дитина- інвалід, що становить103,3  на 1000 дітей,  і  на 9 дітей більше у порівнянні з 2016-2017 навчальним роком. В структурі причин, які призвели до інвалідності на 1 місці вроджені вади розвитку серця -19 осіб, по 2 випадка хвороби нервової системи, хвороби органів травлення, новоутворення та хвороби кістково – мязової системи, по 1 випадку хвороби крові, хвороби вуха, хвороби системи кровообігу, хвороби сечостатевої системи.

 

Проведення оздоровчих заходів з використанням наявного фізіотерапевтичного, бальнеологічного обладнання, медикаментозної терапії, масажу та лікувальної фізкультури

 

      Основним завданням санаторної школи – інтернату є відновлення і зміцнення здоров,я дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою. Відповідно результатів диспансеризації та рекомендацій лікарів спеціалістів кожній дитині плануються та надаються оздоровчі процедури відповідно профілю захворювання та стану здоров,я.

   Лікувально-профілактична робота ведеться в таких напрямках:

    - профілактичне лікування основного захворювання й реабілітація (специфічна медикаментозна, фізіо-, гідро-, кліматотерапія, лікувальна фізична культура, масаж );

    - терапія загальних нервово - психічних відхілень ( гіперзбудливість, швидке виснаження та втомлюваність, астенізація, неврівноваженість, знервованість тощо );

    -  загальне оздоровлення ( підвищення опору організму інфекційним  та соматичним захворюванням, санація хронічних вогнищ інфекцій та попередження загострень хронічних хвороб)

       Всі діти 2 рази на рік отримують профілактичне лікування, використовуються наступні методи терапії:

-         медикаментозна терапія – згідно рекомендацій лікарів спеціалістів за профілем захворювання діти отримують медичні препарати під контролем медичних працівників, як таблетовані так і ін’єкційні форми, які вводяться в мед. кабінеті парентерально;

-         фізіотерапевтичне лікування з використанням наявних в медичному блоці фізіотерапевтичних апаратів ( ультразвук, УФО, магнітотерапія, електрофорез,  дарсонвалізація, солюкс, інгаляції, лазеротерапія);

-         спелеотерапія (лікування іонами солі подібно кліматолікуванню в глибинних сольових печерах)

-         бальнеологічні процедури ( циркулярний душ, гідровани, аромовани, сольові вани, локальні вани з бішофітом);

-         сінглетно – киснева терапія (киснева пінка з рослинними адаптогенами – шипшина, корінь солодки, чебрець);

-         аромотерапія з психоемоційним розвантаженням ( музичний супровід);

-         вітамінотерапія.

Всі лікувально профілактичні процедури відпускаються дітям після отримання інформованої згоди батьків на проведення лікування.      

     За 2017 -2018 навчальний рік в фізіотерапевтичному кабінеті оздоровлено 270 дітей :

-  УФО зеву і носа- 183  дитини , (двічі диспансерна група (143 особи) та по показанням)  - всього проведено  307 процедур;

-          Спелеотертапію пройшли всі діти, які не мають протипоказів двічі (восени -259 , навесні -267осіб ) – всього  526 процедур;

-          Бальнеологічні процедури відпущено 89 дітям, з них циркулярний душ 69 дітям,  аромовани пройшли 63 дітей,  гідровани - 23 дитини. Всього відпущено -160 процедур;

-         Сінглетно – кисневу пінку отримали всі діти 2 рази на рік . Видана 521 порція кисневої пінки;

-         Масаж отримали 128 дітей, з них 42 пільгові категорії, що становить 33% від дітей ,які отримали масаж;

-         Інгаляції , лазеротерапія , ультразвук призначалися виключно за рекомендаціями лікарів спеціалістів, та індивідуально по показанням:

-         Інгаляції - 20 дітей;

-         Ультрозвук - 3 дітей;

-         Магнітотерапія - 14 дітей;

-         Аромотерапія з психоемоційним розвантаженням отримали 227  дітей двічі(осінній та весняний курси по 10 процедур);

-         Вітамінотерапію восени 2017 року отримали 253 дитини (18 осіб мають протипокази);

-         Медикаментозне лікування – біцилінопрофілактика – 5 дітей (23 ін’єкції), медикаментозну терапію таблетованими  формами під наглядом медичних працівників за учбовий рік проведено 295 спостережень (  146 осіб).

 

            Протягом учбового року проведена значна та плідна робота по імунопрофілактиці серед школярів.

 

 Протягом навчального року року отримували дієтичне харчування 68  дітей .

          Медичними працівниками проводилися щоденно бесіди з дітьми з питань особистої гігієни, профілактики отруєнь, профілактики дитячого травматизму, профілактиці туберкульозу, здорового способу життя. Лікарем підготовлені та проведені лекції для старшокласників на тему : «Наркоманія та її профілактика, як не стати наркоманом»,      « Профілактика захворювань, які передаються статевим шляхом», «Що необхідно знати про ВІЛ та СНІД », «Невідкладна допомога при дорожньо - транспортних пригодах». Для дітей початкової школи підготовлена сумісно з лікарем стоматологом лекція з демонстрацією мультфільму по профілактиці карієсу та правилам чищення зубів. Підготовлені лекції « Наслідки шкідливого впливу  табакокуріння на людину», «Грип та ГРВІ », «Особливості статевого розвитку та гігієна дівчаток та хлопчиків », «Педикульоз та профілактика розповсюдження», «Гігієна дівчинки, період дорослішання, особливості та засоби особистої гігієни», роздані засоби особистої гігієни , надані фірмою виробником. Оновлено інформаційний стенд в медичному кабінеті, оздоблений новими інформаційними матеріалами.


          Соціальний захист:

Роботу в даному напрямку забезпечувала вчитель вищої категорії, методист Дац Н.М. спільно з психологом школи, вчителем вищої категорії Красильниковою Н.І.

      Головними завданнями соціального педагога та психолога  у 2017 – 2018 навчальному році  були:

-         забезпечення дотримання  норм охорони та захисту прав  дітей;

-         соціальний супровід  дітей пільгових  категорій  та дітей з девіантною поведінкою;

-         профілактика правопорушень та пропаганда здорового способу життя;

-         сприяння подоланню особистих та внутрішньо сімейних конфліктів, оздоровленню мікроклімату в класних колективах;

-         піклування про професійне самовизначення та соціальну адаптацію старшокласників;

-         вивчення, узагальнення та запровадження  в роботу нових методик із соціальної реабілітації дітей;

-         сприяння участі вихованців у художній творчості, виявленню  задатків, обдаровань, розкриттю здібностей, талантів через залучення  їх  до роботи шкільного  соціально – психологічного театру «Шанс»;

-         надання необхідної  консультативної допомоги всім учасникам  навчально – виховного процесу;

-         робота над загальношкільною проблемою щодо успішної соціалізації учнів.

 

Підсумки роботи протягом навчального  року подано у статистичних звітах.

 

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу соціального педагога

                                              Дац Ніли Миколаївни

                                          2017 – 2018  навчальний  рік

 

№ п/п

Функції та основні види робіт

К-сть

осіб

К-сть

класів

(груп)

Витраче-

ний час

1

2

3

4

5

    1.

Індивідуальна діагностика:

а) учнів (дітей) всього:

у т.ч. – дошкільного віку;

          - початкових класів;

          - середніх класів;

          - старших класів.

          -  учнів ПТНЗ

          - студентів ВНЗ

б) Педпрацівників.

в) Батьків/опікунів

 

42

-

4

27

11

-

-

-

27

 

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

126

-

12

81

33

-

-

-

81

 

Групова діагностика, соціально-педагогічні дослідження серед:

а) класів (груп) всього:

у т.ч. – дошкільного віку; 

          - початкових класів;

          - середніх класів;

          - старших класів.

          - учнів ПТНЗ

          - студентів ВНЗ

б) Педпрацівників.

в) Батьків/опікунів.

 

 

93

-

28

49

16

-

-

-

10

 

 

5

-

1

3

1

-

-

-

1

 

 

 

30

-

6

18

6

-

-

-

6

2.

Проведено індивідуальних консультацій (консультаційних бесід):

а) учнів (дітей) всього:

    - початкових класів;

    - середніх класів;

    - старших класів.

б) учнів ПТНЗ

в) студентів ВНЗ

г) педпрацівників

д) батьків/опікунів.

Проведено групових консультацій:

а) учнів (дітей) всього:

    - початкових класів;

    - середніх класів;

    - старших класів.

б) учнів ПТНЗ

в) студентів ВНЗ

г) педпрацівників

д) батьків/опікунів.

 

 

 

85

15

54

16

-

-

9

36

 

198

56

125

17

-

-

59

78

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

 

8

2

4

2

-

-

6

4

 

 

 

120

15

81

24

-

-

14

72

 

8

2

4

2

-

-

9

6

3.

Зв’язки з громадськістю, відвідування (кількість дітей/заходів):

{C}-         учнів (дітей), студентів у гуртожитку, сімей вдома;

{C}-         батьків за місцем роботи;

{C}-         органів виконавчої влади та громадського самоврядування.

-     участь в судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх

 

 

14

-

4

 

-

 

 

 

 

 

42

-

10

 

-

4.

Розвивальна групова робота з учнями (дітьми), студентами (всього):

у т.ч. – дошкільного віку;

- початкових класів;

- середніх класів;

        - старших класів;

        - учнів ПТНЗ

        - студентів ВНЗ

 

258

 

-

124

112

22

-

-

 

 

10

 

-

3

5

2

-

-

 

180

 

-

54

90

36

-

-

 

Проведення ділових ігор, інтерактивних занять, тренінгів, інтерактивних занять для:

а) педпрацівників;

б) батьків/опікунів.

 

 

 

42

-

 

 

 

2

 

 

 

14

 

Просвіта, виступи перед:

а) учнями (дітьми), студентами;

б) педпрацівниками;

в) батьками/опікунами

г) іншими представниками громади

 

192

84

65

-

 

8

6

6

-

24

18

18

 

Навчальна діяльність (кількість класів, груп):

{C}-         курси за вибором;

{C}-         факультативні заняття;

{C}-         гурткова робота.

 

 

 

82

 

 

 

-

 

 

 

121

5.

Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації та ін. категорій (та/або за запитом) (кількість дітей/заходів)

Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу)

Оформлення документації на оздоровлення дітей

Складання соціального паспорту класів та школи - інтернату

Інші види робіт :

-         робота з документами:опрацювання нормативно – правових актів, написання листів, позовів тощо;

-         відвідування уроків;

-         відвідування позакласних та загальношкільних заходів;

-         робота в бібліотеці та отримання необхідної інформації в мережі Інтернет;

-         участь в семінарах та консультації в ДОПМПЦ;

-         підготовка звітів, матеріалів на педради, консиліуми тощо;

-         спостереження за дітьми на перервах;

-         складання планів роботи на рік, місяць, тиждень;

-         складання та корекція банку даних дітей пільгових категорій, «групи ризику»;

-         вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування.

 

 

Всього:

 

 

 

10

10

 

9

-

 

-

 

135

258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

8

 

 

 

30

10

 

5

14

 

 

154

14

18

129

 

24

68

 

18

48

36

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1494

 

 

 

 

 

                                        СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу практичного психолога

                                     Красильнікової Наталії Іванівни

                                      за 2017 - 2018 навчальний рік

 

ОСНОВНІ  ВИДИ РОБОТИ

Охоплено осіб

Затрачено годин

1.

Індивідуальна психодіагностика:

А)учнів всього:_______________________

У т.ч. –    дошкільного віку;            

-          початкових класів;____________

-          середніх класів______________

-          старших класів;_______________

Б) педпрацівників;

В) батьків.

                                                      Разом

 

35

 

(   24  )

(   7  )

(     4    )

 

                    35

 

210

 

(  144 )

( 42  )

(   24  )

 

          210

2.

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження серед: 

А)учнів  всього:______________________

У т.ч. –    дошкільного віку;

-          початкових класів_____________

-          середніх класів_______________

-          старших класів______________

Б) педпрацівників;

В) батьків.

 

                                                                Разом

 

 

270

 

(  122 )

(   129)

(      19  )

             12

74

              356   

 

 

375

 

( 100 )

( 160   )

( 115 )

            10

50

           435

3.

Індивідуальне консультування:    

А)учнів  всього:______________________

У т.ч. –    дошкільного віку

-          початкових класів_____________

-          середніх класів_______________

-          старших класів_______________

Б) педпрацівників;____________________

 

В)батьків._______________________

  

                                                             Разом                                                                                                                                             

 

30

 

( 8  )

(  20  )

(  2  )

             43

 

             28

          101

 

42

 

( 8.0  )

( 30   )

(   4  )

            64

 

            56

        162

 

4

Консультування  групове: :    

а) учнів  всього:__________________

у т.ч.  - початкових класів:

        -середніх класів:__4 групи______

        -старших класів:_____2 групи___

б) педпрацівників:________________

        в) батьків:________________________

                                                                Разом

 

80

 

           (61)

( 19 )

 

 

              80

 

30

 

          ( 20)

(  10  )

 

 

           30

5.

Корекційно-відновлювана та розвивальна робота з учнями :   

А)індивідуальна (всього):________________

У т.ч. –    початкових класів_____________

-          середніх класів_______________ старших класів_______________

б)групова (всього):театр «Шанс»_________

у т.ч. – дошкільного віку;

-          початкових класів_________

-          середніх класів_______________

-          старших класів_________________

                                           

                                            Разом

 

 

            15

 

(   9  )

( 4  )

(   2  )

            78

 

(  4 )

(  64)

(  10 )

 

             93  

 

 

 60

 

( 36)

(   16 )

(  8  )

            250

 

 

 

 

 

          310 

6.

Проведення ділових ігор, тренінгів для:

А) педпрацівників - ( психолого-педагогічний семінар)

Б) батьків

 

                     28

 

 

 

             16

 

7.

Психологічна просвіта, виступи перед:

А) учнями (Кр.столи, уроки-практикуми);

Б) педпрацівниками – (педконсиліуми 1-5, тиждень псих.роботи, педрада)

В) батьками.

                                                              Разом

 

            109   

            41

 

              150

 

          35     

          50

 

             85

8.

Навчальна діяльність (кількість годин):

-          консультації

-          факультативи:  8-11 класи

                                           Разом 

                                                             

 

 

           61  

                       61

 

 

       140   

          140 

9.

Зв’язки з громадськістю, відвідування :

-  учнів (дітей) вдома - 2 родини

-   батьків за місцем роботи;

-    органів виконавчої влади та громадського самоврядування.

 

            2

 

 

         6

   10.  Інші види роботи ( відвідування уроків, заходів; підготовка та надання інформації  за запитом адміністрації, тощо  -                                                                                100 год.                                                                                                                              

  

    

Забезпечено харчування учнів згідно норм чинного законодавства у шкільній їдальні. Послуги надаються ПП «АРТ СИНТЕЗ», що стало переможцем аутсорсингу у системі торгів «Прозоро».

         Дотримано вимоги з охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм. У серпні 2017 року підписано Акт готовності  школи  до нового 2017 – 2018 навчального року.

          Надано соціальну підтримку та допомогу дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям – інвалідам. Загальна сума склала -  10968  грн. На лікування учнів з тяжкими захворюваннями надано понад 10928 грн. спонсорської допомоги. Впродовж навчального року щоквартально проводились  заходи з відзначення Дня іменинника для дітей – сиріт.  За підтримки обласної ради та обласної державної адміністрації  діти – сироти відвідали свято Святого Миколая та Новорічну ялинку. Влітку вони були оздоровлені у літньому таборі «Зоряний» на березі  моря, витрачено 54 тис. грн. через систему «Прозоро».

         Залучено педколектив, батьківську громаду навчального закладу до управління його діяльністю. Забезпечено участь шкільної спільноти до управління закладом через шкільний парламент. За підсумками навчального року на святі «Тріумф перемог» переможці захисту науково – дослідних робіт, переможці змагань «Козацькі розваги» та конкурсу «Повір у себе» отримали грошову премію за рішенням батьківського комітету школи.

Звернення громадян: протягом навчального року до адміністрації школи звернулись 142 громадяни з питань діяльності школи, влаштування до навчального закладу та з питань навчально – виховного процесу.

         Шкільну та батьківську громаду поінформовано про діяльність директора школи на посаді у 2017 – 2018 навчальному році – на батьківських зборах, педагогічній раді  та зборах трудового колективу – у травні 2018 року.

         Прийнято відповідне  рішенням загальних зборів трудового колективу та членів батьківського комітету школи щодо оцінки роботи директора навчального закладу.