Навчальна робота

Основна мета діяльності навчального закладу – створення розвивального середовища для забезпечення якісної освіти, соціального захисту, виховання і різнобічного розвитку дітей із серцево-судинними захворюваннями, які потребують комплексної реабілітації, соціальної адаптації і захисту, через інтеграцію зусиль усіх суб'єктів навчально-виховного і лікувально-оздоровчого процесів, а також втілення в освітній процес суспільної моралі та духовності, інноваційного розвитку освіти.

Враховуючи, що характер сучасного життя суспільства відзначається швидкими змінами, що вимагає внесення коректив у систему освіти, педагогічний колектив  теорію і практику навчання та виховання протягом 2015–2016 навчального року  спрямовує  на реалізацію положень концепції загальної середньої освіти щодо переорієнтації навчально-виховного процесу на особистість дитини.

Свою діяльність вчителі спрямують на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання і виховання дітей, а головне – на реалізацію принципу рівноправного діалогу між учителем та учнем. Учні самі повинні відкривати нове, а не одержували готові відповіді. Впроваджуються елементи групової та самостійної роботи з підручником, посібниками, дидактичним роздатковим матеріалом, мережею Інтернет, приділяється велика увага дослідницькій та творчій роботі. Індивідуальні форми навчання, колективні завдання, організація занять у групах з метою активізації діяльності у вигляді круглих столів, дискусій, імітаційно-рольових ігор, тренінгів, інсценівок, творчих завдань, проектів, пошукової роботи старшокласників дають свої результати: не всі у нас талановиті, але майже кожен учень має  можливість розвивати свої здібності, аналізувати й проектувати свою роботу, стати активним учасником навчального процесу.

Вчителями використовують різноманітні форми і методи роботи з дітьми на уроці та в  позакласній роботі.

На сьогодні в творчій лабораторії наших педагогів  присутні нестандартні уроки (уроки-ігри, уроки-подорожі, уроки-казки, уроки-спостереження, уроки-екскурсії), інтерактивні методи навчання («Мозковий штурм», «Мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Обери позицію», «Акваріум» тощо). Велике зацікавлення старшокласників викликає застосування на уроках природничо-математичного циклу відносно нової в педагогічній практиці форми отримання інформації – активної лекції, яка, на відміну від традиційної, передбачає використання таких активних методів навчання, як аналіз конкретних ситуацій, уведення в досліджувану проблему. На підсумкових уроках вчителі активно використовують «метод проектів». Це  допомагає  учням практично застосовувати набуті знання, включитися у спільну діяльність, відчувати себе активним і рівноправним учасником діалогу.

Провідними у роботі нашого колективу стали особистісно-орієнтоване, розвиваюче навчання, ІКТ, технології інтерактивного навчання.

Підготовка і проведення уроків особистісно-орієнтованого спрямування для суспільно-гуманітарних дисциплін стали життєвою потребою в роботі з учнями. Проводяться уроки-презентації, уроки-подорожі, уроки-літературні ярмарки. На уроках учителі застосовують інтерактивні прийоми: «Крісло письменника», «Асоціативний ряд», «Незакінчене речення» та інші. Учні активно працюють в парах, групах, стають учасниками рольових та бізнес-ігор.

В активних формах вирішуваються питання підготовки учнів до ЗНО, виконуються пошуково-дослідницькі завдання випереджального характеру та тестові завдання.

Реалізовуючи вимоги державних стандартів початкової освіти щодо результатів навчання вчителями початкової школи зосереджено увагу на каліграфії та культурі ведення учнівських зошитів, на підвищенні рівня навчальних досягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв’язувати задачі. Впроваджуючи ігрові технології вчителі працювали над розробкою і впровадженням таких освітніх форм, які роблять навчально-виховний процес цікавим і захоплюючим, потрібним і престижним.

Традиційними для наших учнів стали загальношкільні заходи  з базових предметів: День слов’янської писемності та культури, Шевченківські дні, конкурс знавців рідної мови, інтелектуальні марафони, гра «Найрозумніший», шкільні олімпіади з української та англійської мов, математики та біології.

Згідно з новими Державними стандартами освітній процес у школі-інтернаті спрямований на досягнення результатів навчання учнів – сформованих ключових і предметних компетентностей. Протягом навчального року систематично здійснюється контроль за процесом навчальної діяльності учнів, проводяться моніторинги якості знань, умінь та навичок вихованців, їх розвитку та наступної корекції.

Враховуючи вищезазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання підвищення якості знань учнів через:

  • покращення якості та удосконалення навчально-виховного процесу;
  • використання сучасних педагогічних технологій під час проведення  уроків, залучення ІКТ, мережі Internet;
  • підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків;
  • підготовці учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для вступу до ВНЗ всіх рівнів акредитації;

Для адміністрації головним у змісті управлінської діяльності колективом стало вироблення цілісної системи діяльності закладу, яка б відповідала вимогам часу і створювала передумови для цілеспрямованого розвитку вихованців.

Підвищення рівня професійної майстерності педагогів відбувається завдяки їх самоосвіті, проходженню курсів підвищення кваліфікації та проведенню їх атестації.

Для збереження і зміцнення здоров'я і особистісного зростання вихованців, а також їх підготовки до повноцінної і ефективної участі в громадянському і професійному житті в умовах інформаційного суспільства актуальним є завдання модернізації і оптимізації навчально-виховної і лікувально-оздоровчої діяльності навчального закладу.

Завдяки сучасним освітнім реформам ми ставимо за мету забезпечити розвиток індивідуальності, здатної на відповіді, адекватні викликам часу. Передусім – це сформована потреба у постійному саморозвитку за допомогою освіти. Це – сучасна світоглядна підготовка, громадянська позиція, почуття національної єдності, патріотизм. Це – виявлення й розвиток задатків і обдарувань кожної особистості задля максимальної реалізації її потенціалу.