Річний звіт директора

ЗВІТ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ ЗА ПІДСУМКАМИ 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Відповідно до ПРИМІРНОГО ПОЛОЖЕННЯ про порядок звітування керівників загальноосвітніх закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178,  директор школи прозвітував  про свою діяльність протягом 2018 – 2019 навчального року перед батьківською громадою та трудовим колективом закладу.

Забезпечено стабільне функціонування навчального закладу протягом навчального року.

         Адміністрацією навчального закладу, педагогічними та медичними працівниками закладу протягом навчального року акцентовано увагу на навчанні, оздоровлені учнів, формування у них відповідального ставлення до життя.  ХХІ століття в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства в цілому висуває нові, раніше невідомі завдання.

Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.

Загальна середня освіта є цілеспрямованим процесом оволодіння систематизованими знаннями про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво засобами пізнавальної  і практичної діяльності. Її результатом є інтелектуальний, соціальний і фізичний розвиток особистості як основа для подальшої освіти і трудової діяльності. Вона є обов'язковою основною складовою безперервної освіти.

Саме тому навчальний заклад повинен стати суб’єктом суспільної трансформації, що покликаний змінювати світогляд, вселяти впевненість і бажання творити власне майбутнє, ставати співучасником побудови успішної держави. Реалізація такої задачі лягає на плечі батьківської громадськості, власне дитячого колективу, але основними керманичами цієї справи є вчителі, педагогічний колектив, адміністрація, які цілеспрямовано і компетентно ведуть у перспективне майбутнє молоду людину, що є уже повноправним членом суспільства.

Школа зараз стає рушієм і йтиме попереду суспільства. Тому треба змінювати підхід до організації навчання, ставлення вчителів до дітей, відносин між вчителями, управління школою.

Нова Українська Школа вже сьогодні дає  дитині різні вміння, компетентні навички. Головне її завдання — вже не забезпечення знаннями, бо вони дуже мінливі в сучасному світі. Нове завдання школи — навчити дітей як знання і навички втілювати в життя. Серед важливих речей — наявність нових книжок і нових сучасних вчителів. Вважаю, що учням має бути приємно знаходитися в товаристві вчителя.

Сьогодні змінюється роль учителя. Його вже не сприймають як безпосереднє джерело знань, бо знання можна отримати і з інтернету, і з різноманітних книг, і з інших джерел. Головне зараз — навчити учнів вчитися. Бо коли дитина займається тим, що їй подобається, вона знаходить для цього бажання, сили та енергію. І школа має стати тим середовищем, в якому можна все це втілити.

У новій школі діти мають бути почутими. Треба допомогти учневі стати самим собою, щоб він міг приймати самостійні рішення, самостійно робити вибір і ставати творцем своєї долі. А для цього потрібна свобода вибору. І цьому вибору треба довіряти.

Пріоритетними напрямками діяльності колективу школи у         2018-2019 навчальному році були:

Безперервне  підвищення  ефективності освітнього процесу  з  одночасним урахуванням  потреб  суспільства,  потреб  особистості  учня.  Цьому  сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Підвищення  якості  освітніх  послуг  школи  та  забезпечення  їх  відповідності національним, європейським і міжнародним стандартам і вимогам.

Різнобічний  розвиток  індивідуальності  дитинини на   основі  виявлення  її нахилів і здібностей,  формування  ціннісних  орієнтацій,  задоволення  інтересів  і  потреб здобувачів освіти.

         Збереженняі  зміцнення  морального,  фізичного  і  психічного здоров'я  вихованців; виховання  школяра  як  громадянина  України,  національно -  свідомої,  вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний  вибір  і  приймати  відповідальні  рішення  у  різноманітних  життєвих ситуаціях.

Формування  у здобувачів освіти  бажання  і  уміння вчитися, виховання потреби і здатності  до  навчання  упродовж  усього  життя,  вироблення  умінь  практичного  і творчого застосування здобутих знань.

Становлення в  учнів  цілісного  наукового  світогляду,  загальнонаукових, загальнокультурних, технологічних, комунікативних і соціальних компетентностей на основі  засвоєння  системи  знань  про  природу,  людину,  суспільство,  культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності.

Виховання  в  учнів  любові  до  праці,  забезпечення  умов  для  їх  життєвого  і професійного  самовизначення,  формування  готовності  до  свідомого  вибору  і оволодіння майбутньою професією.

Виховання школяра як людини моральної, відповідальної, з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.  Модернізація  курикулуму  (навчальних  робочих  планів,  програм,  змісту  навчання) школи;

Запровадження в школі інноваційних підходів, форм, методів і засобів навчання;

Забезпечення ефективної взаємодії та співпраці всіх учасників освітнього процесу.

Внутрішньошкільна методична робота здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національного і громадянського виховання, наказу по закладу від 13.09.2018 року № 41«Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2018/2019 навчальному році».

Здійснюючи теоретичне дослідження теми в рамках впровадження нової науково-методичної проблеми закладу, а саме: ««Створення здоров’язберігаючого культурно-освітнього простору як фактор успішної соціалізації особистості» та експериментальної теми: «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» членами педагогічного колективу вивчалися питання, пов’язані з теорією і практикою щодо формування і розвитку ключових, предметних компетентностей школярів, визначення самих понять: компетентність, компетентнісний підхід, компетентна особистість, конкурентно-спроможний заклад, ключові компетентності випускника, методи і технології компетентнісного підходу на уроці.

     Методична робота була скерована за напрямками:

 

·        Організація контрольно-діагностичної діяльності.

·        Комплексне науково-медодичне забезпечення навчально-виховного процесу.

·        Підвищення педагогічної культури педагогів.

·        Стимулювання процесу створення й упровадження нових педагогічних ідей, елементів сучасних технологій навчання та виховання.

·        Забезпечення перевірки  їх ефективності.

·        Створення умов для самоосвіти учителя, як індивідуальної форми підвищення професійної майстерності. 

Найвищою відправною точкою в роботі всіх структурних підрозділів методичної роботи в закладі була і залишається педагогічна рада, яка спрямовувала, координувала та контролювала діяльність всіх ланок методичної служби педколективу над єдиною науково-методичною проблемою. В 2018/2019 навчальному році на засіданнях педагогічної ради розглядалися такі питання: «Про затвердження навчального плану роботи школи на 2018-2019 н.р.», (серпень), «Роль мого предмету у майбутніх компетентностях учня» (жовтень), «Аналіз навчальних досягнень за І семестр»( січень), « Роль гурткової та позакласної роботи у розвитку творчих здібностей учнів та формування естетичних смаків особистості в процесі позаурочної діяльності»(березень), «Підсумки навчального року, переведення учнів 1-8 та 10 класів»(травень).

У 2018-2019 навчальному року адміністрація школи та педагогічний колектив працювали над завданням  діяльністі навчального закладу у відповідності перспективного і поточного плану роботи. Методична рада школи, впродовж  2018-2019 навчального року координувала діяльність усіх методичних структур з метою урахування результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної майстерності вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення, задоволення індивідуальних потреб педагогічних працівників в особистому та фаховому зростанні; активізації творчого потенціалу. Тому основне завдання організованих заходів - допомогти педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення і підвищення професійної майстерності та рівня психологічної підготовки; активізація творчого потенціалу. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичної підструктури були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, до курсова та після курсова підготовка, консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше. Кожен учитель на кінець навчального року виконав план самоосвіти.

Діяльність ШМО було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми.

На запланованих засіданнях методичних об'єднань обговорювалися як організаційні питання , так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів.

Забезпечити розвиток творчої особистості вчителя, сприяти розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, накопичення власного досвіду з проведення уроків через проблему школи, оволодіння різними видами педагогічних технологій, здійснення презентацій результатів роботи та поширення досвіду роботи серед вчителів школи -  ці завдання ставили перед собою педагоги школи. Для кожного педагога учбовий рік складається з нескінченних годин підготовки до уроків, творчих пошуків з метою оновлення змісту навчання, хвилювання і турбот про дітей. Для учнів - це оволодіння системою знань, умінь, практичних навичок, - це життя в дружньому  колективі - це фізичне, моральне, духовне зростання.

2018 - 2019 навчальний рік був  насичений цікавими подіями, зустрічами, оригінальними заходами, творчими уроками, годинами спілкування, - це рік життєдіяльності і життєтворчості , як для педагогічного, так і для учнівського колективів.  Кожного педагога хвилювало питання, як зробити навчання цікавим.  

Протягом навчального року були проведені творчі методичні декади вчителів-предметників та вихователів у категоріях: «Урок-тренінг»,       «Здоров'язберігаючі технології», «Урок формування емпатії», «Урок з елементами STEM-освіти», «Урок проектного навчання», «Урок сталого розвитку».

Взаємовідвідування вчителями уроків та позакласних заходів було спрямоване на обмін досвідом та його поширення.   Уроки відзначалися відмінною підготовкою учителя та учнів, інноваційним характером діяльності вчителів.

Були проведені майстер-класи цікавих педагогічних знахідок: «Для вчителів початкової школи з НУШ»; «Моя педагогічна фішка»; «У вирі інформаційних технологій». З метою опанування SMART-технологій були створені постійно діючі   комп' ютерні курси для педагогів.

Відповідно до плану спільних заходів на 2018-2019 навчальний рік КЗВО ДАНО та санаторної школи на базі останньої були проведені тренінги «Хмарні технології» та Управління проектами в системі STEM-освіти. Сертифікати отримали 25 педагогів. Протягом навчального року були відвідані одноденні тематичні курси «Кар'єрний супровід молоді у контексті STEM-освіти» педагогами Худяковою І.І. та Кулініч Л.А.  Худяковою І.І. були відвіданні одноденні курси з теми: «Стимулювання росту професійної  майстерності педагога». Вчителями початкової школи Буланою І.В.,Безкровною І.М. були пройдені курси із НУШ.

 Практично значимими були: семінари-практикуми, майстер-класи, творчі групи, семінари-тренінги, практикуми. До участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на засіданнях МО. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями педагогів , а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес.

Впровадження інноваційних технологій у систему методичної роботи позитивно позначилось на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку їх  творчого потенціалу, й саморозвитку та самовдосконалення. Для цього забезпечувалося співвідношення колективних, групових та індивідуальних форм роботи, традиційних та інноваційних підходів до організації методичної роботи, активних та інтерактивних форм навчання педкадрів.

Також з метою обміну педагогічним досвідом педагогів школи, сприяння тісному співробітництву різних категорій педагогічних працівників був проведений тиждень педагогічної творчості педагогів, які атестувалися.

Курси підвищення кваліфікації у ДАНО в 2018–2019 навчальному році пройшли: Лукаш Л.І., Худякова І.І., Василенко М.В.,   Безкровна І.М., Компанієць Т.Г.

У 2019 році атестувались 4 педагога. Вивчення педагогічного досвіду педагогів, що атестувалися, відбувалось через відвідування їх уроків та само-підготовок, відкритих уроків та відкритих заходів, вивчення їх методичних та дидактичних розробок, аналіз виступів на педагогічних радах, семінарах, участь у виставках, конференціях.

Всі 4 педагога атестовані на відповідність займаній посаді. Два  педагога атестовані на відповідність раніше присвоєній вищій кваліфікаційній категорії: Лукаш Л.І., Компанієць Т.Г. Вчителю російської мови та зарубіжної літератури Компанієць Т.Г. підтверджено педагогічне звання «учитель-методист»; вчителю української мови та літератури      Лукаш Л.І. встановлено педагогічне звання «старший учитель». Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» вчителю математики Кулініч Л.А., вчителю англійської мови   Котенко З. Г.

Згідно з річним планом роботи школи у 2018 - 2019 н. р. педагогічний колектив продовжував працювати над ІV етапом з методичної проблеми: «Створення здоров’язберігаючого культурно-освітнього простору як фактор успішної соціалізації особистості». Актуальність цієї теми на сьогодні безперечна, тому, що здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому.

Проблема збереження і зміцнення здоров’я розглядається педагогічним колективом як одна із найважливіших. Це завдання є особливо актуальним і полягає у тому, щоб скоординувати зусилля школи, сім’ї, громадськості на створення позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та формування культури  здоров’я з відповідними ціннісними орієнтаціями.

Звичайно, вирішення проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує постійної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, медиків, батьків, представників громадськості, держави. Однак особливе місце та відповідальність в  оздоровчій діяльності дітей надається  освітній системі, яка має всі можливості для того, щоб зробити освітній процес здоров’язберігаючим, і в цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров’я сучасних школярів, а про майбутнє України.

Освітня та методична робота з впровадження SТЕМ-освіти у 2018 – 2019 навчальному році здійснювалась за планами заходів КВНЗ ДАНО на 2018 та 2019 роки та планами заходів санаторної школи на І-ІІ етапах на 2018 рік та на ІІІ етапі на 2019 рік.

Протягом року проводились засідання творчої групи  щодо технології впровадження STEM-освіти в освітній процес навчального закладу.

У жовтні 2018 року прийняли активну участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з проблем STEM-освіти «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти», що проходила в рамках міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті». Тези доповіді надруковані.

Педагоги закладу прослухали зимову «Національну Веб-STEM-школу 2019».

Згідно плану КВНЗ ДАНО прийняли участь у:

нараді керівників навчальних закладів на початку навчального року;

тренінгу для  директорів, заступників директорів, вчителів «Написання статей та наукових публікацій»;

нараді керівників навчальних закладів за результатами ІІ етапу експерименту;

презентації  розробленої компанією ІНТЕРПАЙП разом з НТУ «Дніпровська політехніка» освітньої програми з мехатроніки Interpipe Mechatronic Lab,

 тренінгу на базі закладу та КЗВО  ДАНО «Управління проектами в системі STEM-освіті»;

одноденний тематичний курс для директорів та заступників директорів «Організація науково-дослідної діяльності»;        

науково-практичному семінарі з обміну досвідом за темою «Трансформація освітнього середовища в умовах розвитку STEM-освіти: проблеми та шляхи їх вирішення» (СЗШ №23 м. Нікополь);

тренінгу «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти»;

тренінгу на базі КЗВО ДАНО «Кар'єрний супровід молоді у контексті STEM-освіти»;

круглому столі із представниками вишів, профтехосвіти, центрів зайнятості на базі КЗВО  ДАНО «Кар'єрний супровід молоді у контексті STEM-освіти»;

нараді керівників за результатами навчального року. На нараді були презентовані 2 програми STEM-освітнього спрямування: одна – розроблена ІМЗО програма спецкурсу «Кар’єра моєї мрії» друга – розроблена КВНЗ ДАНО «STEM-лаб». До початку 2019 – 2020 навчального року буде розглянута можливість щодо їх впровадження в освітній процес школи.

У 2018/19 навчальному році учні різних вікових категорій санаторної школи взяли участь у заходах, які проводитимуться за підтримки Міністерства освіти і науки України. Вже  традиційно вони прийняли участь у таких предметних конкурсах:

 учні 2 – 6 класів - у Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (43 учасника з них 4 отримали добрий результат);

учні 2 – 10 класів - у Міжнародному етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (41 учасник з них 10  отримали добрий результат);

 учні 2 – 11 класів – у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови "Гринвіч» (24 учасника з них 1 отримав «Срібний сертифікат» і подарунки від організатора).

 учні 6 – 11 класів проявили свої знання і компетентності в номінаціях «Еколог-Юніор-2018» (14 учасників з них «Добрий результат» отримали 4 учасника, «Відмінний результат» – 2 учасника) та «Історик-Юніор-2018» (13 учасників з них «Добрий результат» отримали 5 учасників, «Відмінний результат» – 3 учасника)  Всеукраїнського інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор-Ерудит», який проводить Мала академія наук України.

У  наступному навчальному році плануємо взяти участь  у міжнародній природознавчій грі «Геліантус», дистанційній грі-конкурсі «Олімпіс–2019»,  інтерактивному  природничому  конкурсі  «Колосок»,  конференції-конкурсі науково-дослідних  робіт  «Зоряний  шлях». 

В цьому навчальному році в школі запрацював гурток ІТ технологій із подальшим відкриттям напрямку «робототехніка». Вихованець гуртка Трухманов Степан (7 клас) посів ІІІ місце на обласному конкурсі з інформаційних технологій «Мікроша».

Учні  школи під керівництвом вчителя технологій на керівника гуртка Бурмістрової Н. Н. одержали перемогу на обласному огляді декоративно-прикладного мистецтва, присвяченого Всесвітньому дню людей з інвалідністю.

Одним із пріоритетних напрямків впровадження STEM-освіти та Концепції НУШ є кар’єрний супровід школярів.

Були організовані факультативні курси «Особистість і світ професії», «Основи професійного самовизначення». Класними керівниками, вихователями та шкільним психологом проводяться години спілкування «Освіта і професія», «Твій вибір – життєвий успіх»; анкетування «Мої життєві та професійні плани», «Грані моєї особистості», «Я та сенс мого життя»; перекличка презентацій «Моя професія – професія майбутнього».

Ефективними є зустрічі випускників із представниками приймальних комісій напередодні їх реєстрації на ЗНО. Такі зустрічі на початку навчального року у нас проводились із відповідальним секретарем приймальної комісії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара та директором центру довузівської підготовки цього закладу; представником центру тестування та розвитку «Гуманітарні технології», центру розвитку «Діалог»; представником довузівської підготовки університету митної справи та фінансів; представником Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Ці зустрічі допомагають краще зорієнтуватись майбутнім випускникам у виборі вишу та майбутньої професії, а також визначитись із вибором предметів, які вони будуть здавати на ЗНО.

         Виховний процес у школі забезпечується нормативно-правовими документами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, законами України, наказами та розпорядженнями Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

         Виконання основних завдань виховання здійснюється за такими пріоритетними напрямками: громадянське виховання, національно-патріотичне, правове, морально-етичне,  естетичне,  екологічне та  превентивне. Виховна робота планується  на навчальний  рік з огляду на аналіз стану виховної роботи, проводиться згідно з річним планом роботи та позапланово, якщо виникає в цьому нагальна  потреба.

       Педагогічний колектив школи приділяв значну увагу художньо-естетичному вихованню дітей. Організації цікавого дозвілля сприяв  спектр шкільних гуртків, а саме: хореографічний «Алегро», декоративно-прикладного мистецтва «Фантазія», малювання «Веселі акварелі», рукоділля «Чарівна скринька»,  ракетомоделювання «Юний моделіст» та гурток інформаційних технологій.  Різноманітна і своєрідна діяльність гуртків мала стимулюючу функцію, водночас поєднувала естетичне виховання з моральним і світоглядним розвитком особистості, згуртовувала учнів навколо дозвільних інтересів. У школі ведеться облік учнів, задіяних у гуртковій роботі. Участь у них зу­мовлена передусім інтересом дітей до нового, прагненням до успіху, настановою на розв'язання пізнавальних суперечностей. Гуртки відвідують 105  учнів, що становить 39 % від загальної кількості.

Наші вихованці приймали активну участь в усіх конкурсах та фестивалях обласного рівня: конкурсі «Новорічна казка» ( І місце), обласному конкурсі декоративно - прикладного мистецтва, присвяченому людям з обмеженими фізичними можливостями (лауреати), обласних змаганнях учнівської молоді з ракетомодельного  спорту та юних ракетомоделістів (ІІІ місце), обласному танцювальному конкурсі «Здрастуй, весно!» (лауреати), обласному конкурсі з вебдизайну (ІІІ місце).

Важливе значення у вихованні особистості належить інноваційним  формам роботи, однією з яких є діяльність у нашому навчальному закладі  шкільного соціально – психологічного театру «Шанс». Театр став невід’ємною частиною профілактики правопорушень та пропаганди здорового способу життя у школі. У цьому році під час проведення місячників правового, превентивного та екологічного  виховання,  акції «16 днів проти насильства» відбулися виступи театру. Подарували сюрприз своїм постійним глядачам актори театру і на новорічне свято.

Шкільне  життя  -  веселе, цікаве, яскраве - воно рясніло різноманітною палітрою заходів, від концертів, виставок, свят до конкурсів та фестивалів дитячої творчості. Атмосфера дружньої сім’ї,  яка панує у закладі, створювалась  веселими, яскравими святами, деякі з них стали вже традиційними: свято Першого дзвоника, День учителя, День Святого Миколая, Новорічний серпантин, розважальна програма до Дня Святого Валентина, свято 8 Березня, День Перемоги, спортивні змагання «Козацькі розваги», свято Останнього дзвоника.

Нам є ким пишатися завдяки досягненням наших творчих та обдарованих учнів. Саме тому стало доброю традицією підводити  підсумки і нагороджувати переможців під час свята інтелекту, гордості і таланту – церемонії «Тріумф перемог 2019». Кращі з кращих були нагороджені почесними дипломами, грамотами та сертифікатами.

Співпраця школи і сім’ї стала запорукою успішної виховної роботи з учнями. Залучення батьків до виховного процесу відбувалося завдяки  використанню як традиційних, так і нетрадиційних форм і методів роботи, а саме: зустрічі за «круглим столом», педагогічні та психологічні консультації, батьківський всеобуч, збори-тренінги, диспути, обмін думками, моделювання педагогічних ситуацій, залучення батьків до активної позиції у житті шкільного та класних колективах.

Протягом 2018-2019 навчального року медичними працівниками проводилась робота за наступними напрямками.

         Організація та проведення амбулаторного консультативного прийому та надання невідкладної допомоги учням школи.

Проведення оздоровчих заходів з використанням наявного фізіотерапевтичного, бальнеологічного обладнання,  медикаментозної терапії, масажу та лікувальної фізкультури.

Організація та проведення імунопрофілактичної роботи відповідно чинних наказів МОЗ України.

Організація протитуберкульозної роботи та взаємодія з районною фтизіатричною службою.

Організація та проведення протиепідемічних заходів в предепідемічний та епідемічний періоди сезонного підйому захворюваності на ГРВІ та грип.

Організація та проведення протипедикульозної роботи серед дітей.

Контроль за організацією харчування  та питного режиму в школі.

Організація та контроль за дотриманням санітарних норм, протиепідемічного та дезінфекційного режимів.

 Проведення санітарно – освітньої та роз’яснювальної роботи серед дітей та батьків, пропаганда здорового засобу життя.

Ведення медичної документації та періодичної звітності відповідно затверджених МОЗ України форм, вимог місцевих керуючих органів та адміністрації школи.

          Основним завданням санаторної школи – інтернату є відновлення і зміцнення здоровя дітей у поєднанні із загальноосвітньою підготовкою. Відповідно результатів диспансеризації та рекомендацій лікарів спеціалістів кожній дитині плануються та надаються оздоровчі процедури відповідно профілю захворювання та стану здоровя.

   Лікувально-профілактична робота ведеться за  такими  напрямками:

    - профілактичне лікування основного захворювання й реабілітація (специфічна медикаментозна, фізіо-, гідро-, кліматотерапія, лікувальна фізична культура, масаж );

    - терапія загальних нервово - психічних відхилень ( гіперзбудливість, швидке виснаження та втомлюваність, астенізація, неврівноваженість, знервованість тощо );

    -  загальне оздоровлення ( підвищення опору організму інфекційним  та соматичним захворюванням, санація хронічних вогнищ інфекцій та попередження загострень хронічних хвороб);

 Всі діти 2 рази на рік отримують профілактичне лікування, використовуються наступні методи терапії:

медикаментозна терапія – згідно рекомендацій лікарів спеціалістів за профілем захворювання діти отримують медичні препарати під контролем медичних працівників, як таблетовані так і ін’єкційні форми, які вводяться в мед. кабінеті парентерально;

фізіотерапевтичне лікування з використанням наявних в медичному блоці фізіотерапевтичних апаратів (ультразвук, УФО, магнітотерапія, електрофарез,  дарсенвалізація, солюкс, інгаляції, лазеротерапія);

спелеотерапія (лікування іонами солі подібно кліматолікуванню в глибинних сольових печерах);

бальнеологічні процедури ( циркулярний душ, гідровани, аромовани, сольові вани, локальні вани з бішофітом);

сінглетно – киснева терапія (киснева пінка з рослинними адаптогенами – шипшина, корінь солодки, чебрець);

аромотерапія з психоемоційним розвантаженням ( музичний супровід);

вітамінотерапія.

         За 2018 - 2019 навчальний рік в фізіотерапевтичному кабінеті проліковано 252 дитини:

 УФО зеву і носу 193  дитини , (двічі диспансерна група (148 осіб) та по показанням)  - всього проведено  347 процедур.

 Спелеотертапію пройшли всі діти, які не мають протипоказів двічі (восени - 259 , навесні – 263 осіб ) – всього  527 процедур.

 Бальнеологічні процедури відпущено 79 дітям,   аромовани пройшли 33 дитини,  гідровани - 46 дітей, сольові  вани 12 дітям. Всього відпущено -170 процедур.

Сінглетно – кисневу пінку отримали всі діти 2 рази на рік . Видана 512 порцій кисневої пінки.

Масаж отримали 126 дітей, з них 32 пільгової  категорії, що становить 31% від дітей , які отримали масаж;

Інгаляції, лазеротерапія, ультразвук призначалися виключно за рекомендаціями лікарів спеціалістів, та індивідуально по показанням:

 Інгаляції - 36 дітей;

Ультрозвук -8 дітей;

Магнітотерапія - 45 дітей.

Аромотерапія з психоемоційним розвантаженням отримали 217  дітей двічі (осінній та весняний курси по 10 процедур).

Вітамінотерапію восени 2018 року отримали 253 дитини (12 осіб мають протипокази).

Медикаментозне лікування – біцилінопрофілактика – 7 дітей (26 ін’єкцій), медикаментозну терапію таблетованими  формами під наглядом медичних працівників за навчальний рік проведено 285 спостережень (  135 осіб).

В лютому 2019 року проведено кардіометаболічну терапію дітям з вродженими вадами серця та пільговим категоріям - 77 осіб, препаратами придбаними за бюджетні кошти – видано 1100  капсул препарату «Кардонат».

         Протягом навчального  року проведена значна та плідна робота з імунопрофілактики серед школярів.

          В жовтні 2018 та в лютому 2019 років лікар і медична сестра школи пройшла на базі Центру первинної медико – санітарної допомоги №8 навчання з питань організації імунопрофілактичної роботи, здали залік та отримали допуск на проведення профілактичних щеплень. В вересні 2018 року проведено аналіз щеплень дітей, складено план профілактичних щеплень на 2019 рік.

         В приміщеннях школи, спальнях та харчоблоці здійснювався контроль за дотриманням санітарно – гігієнічного та дезінфекційного режимів. В класних кімнатах початкової школи щоденно проводилося кварцювання та вологе прибирання з використанням дезінфікуючих засобів.

     Медичними працівниками проводилися щоденно бесіди з дітьми з питань особистої гігієни, профілактики отруєнь, профілактики дитячого травматизму, профілактики  туберкульозу, здорового способу життя. Лікарем підготовлені та проведені лекції для старшокласників на тему : «Наркоманія та її профілактика, як не стати наркоманом»,      « Профілактика захворювань, які передаються статевим шляхом», «Що необхідно знати про ВІЛ та СНІД », «Невідкладна допомога при дорожньо - транспортних пригодах».

 Для дітей початкової школи підготовлена сумісно з лікарем- стоматологом лекція з демонстрацією мультфільму по профілактиці карієсу та правилам чищення зубів. Підготовлені лекції «Наслідки шкідливого впливу  табакокуріння на людину», «Грип та ГРВІ », «Особливості статевого розвитку та гігієна дівчаток та хлопчиків», «Педикульоз та профілактика їх розповсюдження», «Гігієна дівчинки, період дорослішання, особливості та засоби особистої гігієни», роздані засоби особистої гігієни, надані фірмою - виробником. 

Таким чином протягом 2018-2019 навчального   року  проведена значна та плідна робота  медичного блоку школи щодо  забезпечення оздоровчого процесу учнів закладу.

Забезпечено харчування учнів згідно норм  чинного законодавства у шкільній їдальні. Послуги надаються ПП «АРТ СИНТЕЗ», що стало переможцем аутсорсингу у системі торгів «Прозоро».

         Дотримано вимоги з охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно – гігієнічних та протипожежних норм.  Підписано Акт готовності  школи  до нового 2019 – 2020 навчального року.

                           Фінансово – господарська діяльність закладу.

Дохідна частина власних надходжень школи  сформована за рахунок реалізації  металобрухту та макулатури, отримання матеріальних цінностей, що надійшли до закладу у вигляді благодійних внесків, грантів та дарунків.

Протягом навчального року  платні послуги закладом не надавалися.

Обсяги власних надходжень закладу встановлено за 2018 рік – 2019 навчальний рік у сумі  2117,06 грн.

         Отримано благодійних внесків, грантів та дарунків  за 2018 рік – 34289,00 грн, за І квартал 2019 року – 3800,00 грн.

 Протягом навчального року   закладом  придбано нові меблі та  ноутбуки для комп’ютерного класу, нові меблі у кабінет хімії та ігрові кімнати спального корпусу, обладнання у пральну.

Також надходили благодійні внески у формі матеріальних цінностей (книги для шкільної бібліотеки, мікрофон, кондиціонер, принтер, дошка тощо) .

 Надано соціальну підтримку та допомогу дітям – сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та дітям – інвалідам. Загальна сума склала -  58637  грн. На оздоровлення та лікування учнів  закладу  надано понад 66154 грн. фінансової допомоги держави.  Впродовж навчального року щоквартально проводились  заходи з відзначення Дня іменинника для дітей – сиріт.  За підтримки обласної ради та обласної державної адміністрації  діти – сироти відвідали свято Святого Миколая та Новорічну ялинку. Влітку вони були оздоровлені у літньому таборі «Зоряний» на березі  моря, витрачено 31500 тис. грн.

         Двом учням школи, що потребували допомоги на оздоровлення та лікування шкільною та батьківською громадою надано спонсорську допомогу у сумі 19 609 грн.

         Залучено педколектив, батьківську громаду навчального закладу до управління його діяльністю. Забезпечено участь шкільної спільноти до управління  закладом через шкільний парламент. За підсумками навчального року на святі «Тріумф перемог» переможці захисту науково – дослідних робіт, переможці змагань «Козацькі розваги» та конкурсу «Повір у себе» отримали грошову премію за рішенням батьківського комітету школи.

Звернення громадян: протягом навчального року до адміністрації школи звернулись 151 громадянин з питань діяльності школи, влаштування до навчального закладу та з питань освітнього  процесу.

         Шкільну та батьківську громаду поінформовано про діяльність директора школи на посаді у 2018 – 2019 навчальному році – на батьківських зборах, педагогічній раді  та зборах трудового колективу – у травні 2019 року.

         Прийнято позитивне  рішенням загальних зборів трудового колективу та  батьківської  громади  школи щодо оцінки роботи директора навчального закладу.